Офшорки прибират огромни коронасубсидии

Според закона у нас фирма, регистрирана в офшорна зона не може да участва пряко или косвено в обществена поръчка, но може да получава безвъзмездна помощ от бюджета. Оказва се, че сериозни коронасубсидии са отишли при офшорка, свързана с брата на Милен Велчев – Георги Велчев. Това разкрива Румяна Ченалова в свой анализ на правните норми и справка за редица дружества регистрирани в офшорни зони. Ето какво пише тя:

През лятото на 2020 год. по реда на ПМС 55 са предоставени коронасубсидии на фирми, притежавани или свързани с т.нар. офшорки.

В търговския регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър се вписват обстоятелства и данни за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които пряко и/или косвено осъществяват или ще осъществяват дейност в България по чл. 3, както и данни за техните действителни собственици.

Така, чуждестранното юридическо лице Либена Резортс Лимитед /Libena Resorts Limited/ , дружество с ограничена отговорност, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим / Кипър, Никозия/, представлявано от Борис Зимин /Кипър, Лимасол/ и Юлия Прохорова / Кипър, Лимасол/ е получило чрез свързани лица коронасубсидия в общ размер от 1 581 098 лв.

А тази сума се изплаща като помощ на следните дружества:

1. САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на ПМС 55/2020г. в размер на 292 931,91 лв.

Кипърската офшорка Либена Резортс Лимитид е едноличен собственик на капитала на българското дружество САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД / след януари 2011г., докогато едноличен собственик на капитала е СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД ,ЛЮКСЕМБУРГ, свързана с Георги Велчев – брат на Милен Велчев/

Управител на дружеството е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.

САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД / „SANDROSE HOLIDAYS“/ е основана на 8 Август 2008 година. Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният внесен капитал е в размер на 8,400,000 лева, от които 6 500 000 лв. са непарична вноска, представляваща част от вземането на „Либена Резортс Лимитед“ към „Сандроуз Холидейз“ ЕООД, при размер на апортираното вземане от 6 500 000 лв., и при общ размер на вземането от 29 093 037.35 лв., представляващо отпусната и невъзстановена главница по предоставени допълнителни парични вноски, съгласно протоколни решения на едноличния собственик от 26.02.2004г., 30.12.2005г., 25.06.2007г., 01.09.2007г., 30.04.2008г., 10.04.2009г.и 04.03.2010г., вземането за които е прехвърлено от прехвърлителя „Сигма Кепитъл Инвестмънтс“ С.А. към приобретателя „Либена Резортс Лимитед“ с договор за покупка на дялове и прехвърляне на вземания от 22.12.2010г.

САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД е свързана с 14 други фирми и общото между тях е лицето Веселин Божидаров Данев.

Пряк контрол върху САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД упражнява кипърската офшорка Либена Резортс Лимитид, а непряк Пемба Ченъл Лимитид, регистрирана на Каймановите острови и Анебил Лимитед, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република Малта.

Като действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството са вписани Борис Зимин и българския гражданин Веселин Божидаров Данев.

2. Керко България ЕООД Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на ПМС 55/2020г. в размер на 108 025 лв. лв.

Управител: Веселин Божидаров Данев

Дружеството е регистрирано на 12 Ноември 2009 година с едноличен собственик на капитала „Сигма Кепитъл Инвестмънтс“ АД .През февруари 2011 едноличен собственик на капитала става кипърската Либена Резортс Лимитид.

Пряк контрол върху „Керко България“ ЕООД упражнява кипърското дружество Либена Резортс Лимитед

Като действителни собственици са вписани Пемба Ченъл Лимитид, регистрирана на Каймановите острови и кипърското дружество Либена Резортс Лимитид и като действителни собственици физически лица – Борис Зимин и българския гражданин Веселин Божидаров Данев

3. „АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС“ АД, представлявана от „КЕРКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД / представлявано от ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ

Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на ПМС 55/2020г. в размер на 572 500,59лв.

Капиталът на дружеството е 17 603 000 лева, от които 4 504 460 лв. са непарична вноска СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН ЛАГЕР „АКАДЕМИКА“, находящ се в гр.РАВДА, община НЕСЕБЪР, област БУРГАС, състоящ се от дворно място с площ 72 766 кв.м , заедно с находящите се в имота сгради / столови, бунгала, павилион, сгради, дискотека/ с обща площ 19 977 кв.м.

Пряк контрол върху „АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС“ АД упражнява кипърското дружество Либена Резортс Лимитед, а непряк – Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ и„Анебил Лимитед“- дружество с ограничена оттговорност, Република Малта, гр. Корми.

Като действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския гражданин Веселин Божидаров Данев,

4.СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на ПМС 55/2020г. в размер на 282 938,49 лв.

Едноличен собственик на капитала Е КИПЪРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД,

Управител е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.

Капиталът на дружеството е в размер на 6 000 000 лева, от който непарична вноска в размер на : 5 478 555 лв., представляваща ВЗЕМАНЕТО НА „СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС“ АД КЪМ „СЪНИ ТРАВЕЛ“ЕООД, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ 01.08.2003г. В РАЗМЕР НА 2801140,68 ЕВРО С ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ ОТ 5478555 лв.

Пряк контрол върху „СЪНИ ТРАВЕЛ“ЕООД упражнява кипърското дружество Либена Резортс Лимитед, а непряк – Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, регистрирано на КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ , представлявано от Хелън Е. Купър и Крейг У. Макинтайър, и двамата от Бермудските острови.

Като действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския гражданин Веселин Божидаров Данев,

5.СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на ПМС 55/2020г. в размер на 324 702,72 лв.

Едноличен собственик на капитала Е КИПЪРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД,

Управител е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.

Капиталът на дружеството е в размер на 7 560 000 лева, от който непарична вноска в размер на 3 460 000лв.., представляваща ВЗЕМАНЕТО НА „СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС“ С.А. КЪМ „СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ“ЕООД,ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ 22.08.2003г.,АНЕКС №1/16.09.2003г. И АНЕКС №2/20.09.2003г. В РАЗМЕР НА 1769069,81 ЕВРО С ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ ОТ 3 460 000лева.

Пряк контрол върху „СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ“ЕООД упражнява кипърското дружество Либена Резортс Лимитед, а непряк – Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ и„Анебил Лимитед“- дружество с ограничена отговорност, Република Малта,

Като действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския гражданин Веселин Божидаров Данев.

Посочените фирми са отразени в публичните регистри като свързани със СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД ,ЛЮКСЕМБУРГ/ свързана с Георги Велчев – брат на Милен Велчев / и кипърското дружество Либена Резортс Лимитед .

Почти на всяка от тях управител е Веселин Данов. През 2005г. Алексей Василиев – пълномощник на фирмата Сигма Кепитъл Партнерс, бе хванат с 400 хил. недекларирани евро на варненското летище. Руснакът пристигнал в страната ни с полет от Амстердам. Бе съобщено, че за двата месеца преди задържането му той е пътувал по маршрута Москва – Амстердам – Варна 15 пъти.

Василиев беше осъден на две години условно с пет годишен изпитателен срок. Намерената у него валута бе конфискувана в полза на държавата. „Издаваме покани за партньори на наши членове. „Сигма кепитъл инвестмънт“ е наш член“, обясни тогава шефът на БСК Божидар Данев – баща на Веселин Данев – настоящ управител на горепосочените фирми. След като направи проверка в БСК, Данев допълни, че покана за виза за Алексей Константинович Василиев е издадена на „Академика Сий палас“. По това време „Академика Сий палас“ е смесено дружество между „Академика 2000“, която управлява спортните имоти на министерството на образованието, и „Керко-България“, собственост на „Сигма кепитъл инвестмънт“. При създаването му избухна скандал, тъй като държавата апортира 36 дка земя на брега на морето в Равда, а получи само 20%.

Петнадесет години по – късно тези фирми са собственост на чуждестранна юридическо лице, регистрирано в офшорна зона, и което получи от българската държава под формата на коронасубсидии по ПМС 55/20г. общо 1 581 098лв.

334 българи имат по над 1 милион евро в сметките си в чужди държави и в офшорки, съобщи НАП преди година. През май 2019 г. тогавашния Главен прокурор разпореди проверка по тези данни, но до сега не са огласени резултати.

С УКАЗ № 272/27.12. 2013 год. Беше обнародван в „Държавен вестник“ закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, приет от ХLІI Народно събрание на 20 декември 2013 г.

С този закон се въведоха определени изисквания и забрани за фирмите, регистрирани в офшорни зони.

Съгласно чл. 3 т.1 от закона , на тези фирми се забранява пряко или косвено участие в процедура за получаване на лиценз за кредитна институция или участие в такава институция, независимо от процента на участие и броя на акциите, които желае да придобие; т. 7 – участие в процедура за получаване на концесия или разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми; т. 8 – участие в процедура по обществени поръчки, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в офшорна зона.

Т.е., според закона фирма, регистрирана в офшорна зона не може да участва пряко или косвено в обществена поръчка, но може да получава безвъзмездна помощ от бюджета???

Румяна Ченалова, Фейсбук

За още новини посете нашата фейсбук група „Новини от последните минути“

Източник fakti.bg / Уведомете за фалшива новина

Loading

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Борисов помпа пари към Гешев, а Бюрото за защита наедрява бързо

Под ръководството на главния прокурор Иван Гешев издръжката на Бюрото за защита расте почти двойно. Откакто Гешев оглави държавното обвинение, започва пренасочване на солиден ресурс от общия бюджет на прокуратурата към секретната структура, която е пряко подчинена на главния прокурор. Това показва информацията, предоставена на Mediapool от държавното обвинение след […]

Може да ви хареса